Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

Phả hệ là nghiên cứu về gia đình, lịch sử gia đình và truy tìm

admin

Các nhà phả hệ sử dụng các cuộc phỏng vấn bằng miệng, hồ sơ lịch sử, phân tích di truyền và các hồ sơ khác để có được thông tin về một gia đình và để chứng minh mối quan hệ họ hàng và phả hệ của các thành viên. Các kết quả thường được hiển thị trong biểu đồ hoặc được viết dưới dạng tường thuật. Lĩnh vực lịch sử gia đình rộng hơn phả hệ, và không chỉ bao gồm dòng họ mà còn cả lịch sử và tiểu sử gia đình và cộng đồng.

Hồ sơ về công việc phả hệ có thể được trình bày dưới dạng “phả hệ”, “lịch sử gia đình” hoặc “cây phả hệ”. Theo nghĩa hẹp, “phả hệ” hoặc “cây phả hệ” truy tìm hậu duệ của một người, trong khi “lịch sử gia đình” truy tìm tổ tiên của một người, nhưng các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau. Lịch sử gia đình có thể bao gồm thông tin tiểu sử bổ sung, truyền thống gia đình, v.v.

viVI