Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

TRẦN CÔNG KHANH

TRẦN CÔNG KHANH

01/01/1930 - 02/06/2014 (84 tuổi)

Con trai ruột thứ 2

Con gái ruột thứ 3

Con trai ruột thứ 4

TRẦN TÂN CHÂU

(1955 - 1967)

Con trai ruột thứ 6

TRẦN MINH CHÂU

(1959 - 1983)

Con trai ruột thứ 7

TRẦN HOÀNG CHÂU

(1959 - 1988)

Con gái ruột thứ 9

Con trai ruột thứ 10

TRẦN PHI CHÂU

(1966 - 2012)

Con trai ruột thứ 11

Con trai ruột thứ 12

Con gái ruột thứ 14

Con rễ thứ 3

HUỲNH VĂN SẮT

(1947 - 2001)

Con rễ thứ 5

BÙI VĂN NHƠN

(1955 - 2015)

viVI